Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Morkovsko

Křéby, poutní místo a přírodní památka u obce Prasklice

Obnovení poutního místa na Křébech u Prasklic

Nedaleko obce Prasklice, na jednom z posledních vrcholů Chřibských vrchů zvaném Křéby, byla dne 13. září roku 2008 posvěcena samotným olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem nově postavená poutní kaple. Tato poutní tradice byla obnovena po více než dvě stě letech.

Historie tohoto kouzelného místa je velmi stará. Lidé se zde usídlili již v době bronzové, kdy na vrcholu Křébů stávalo poměrně rozsáhlé opevněné hradiště, které bylo významným centrem zdejšího kraje a to nejen správním, obchodním, ale i kultovním. O významu hradiště nám vypovídají archeologické nálezy uložené v několika muzeích. Po temeni Křébů vedla od pradávna také tzv. Hradská cesta, po které putovali poutníci z jihu přes Chřiby dále na Hanou. V místě, kde byla v 18. století postavena poutní kaple, se nacházela křižovatka několika cest a od nepaměti zde stával zájezdní hostinec na starých mapách označovaný jako Wirths haus Krzeber. Zde v roce 1715 postavilbaron František Ferdinand Sak, svobodný pán z Bohuňovic a majitel morkovského panství, kapli jako dík za to, že se svou rodinou přežil mor. Nad oltářem visel obraz Panny Marie vyšitý na hedvábí.

Ke kapli  brzy počala docházet velká procesí  poutníků z celého okolí a  značné dary svědčily  o tom, že Panna Marie vyslyšela jejich prosby. Křébské poutní místo se stávalo čím dál známější a vyhledávanější a množství poutí se značně navyšovalo. Hrabě Antonín svobodný pán Braida se svou paní Marií Annou, rozenou svobodnou paní z Ortigozy, zakoupil pro kapli nový obraz Panny Marie, malovaný dle italského vzoru poutního místa. Založil fundaci určenou na přestavbu a zvětšení kaple, ke které došlo v roce 1777. Novou kapli slavnostně vysvětil 13. září (uvádí se i 13. října) 1778, v den Jména Panny Marie, generální vikář z Olomouce. V tento den zde byl také slavnostně zavěšen zmiňovaný obraz Panny Marie Pomocnice, později nazývaný Panny Marie Křébské.

Po zvětšení kaple se toto poutní místo stalo ještě známějším a oblíbenějším. Bohužel osvícenská politika císaře Josefa II. zcela zpečetila její osud. Císařský rozkaz přikazoval uzavřít všechny lokální kaple a kostely bez duchovní správy. Spolu se stovkami kostelů a kaplí v celé monarchii postihla tato politika i kapli Křébskou, která byla ještě v roce 1787 úředně uzavřena a poutní místo z císařské vůle zrušeno.

Uzavřením kaple došlo k ohrožení památného obrazu Panny Marie. Z tohoto důvodu prohlásil hrabě Braida, že obraz kapli pouze zapůjčil a tak mu bylo dovoleno, aby si ho vzal zpět. Hrabě tak učinil a nechal obraz z kaple křébské přenést a zavěsit do farního chrámu v Morkovicích, kde jej můžeme spatřit dodnes.

Lid v Prasklicích a okolí těžce nesl skutečnost, že jejich kaple byla zrušena a uzavřena a dal svému rozhořčení výraz v pověsti tradované ještě koncem dvacátého století. Tato pověst vypráví, že obraz Panny Marie se vždy po přenesení do Morkovic v noci vrátil zpět na své původní místo. Když byla kaple zbořena, zůstával údajně viset na mohutné lípě, která v místech bývalé kaple vyrostla. Obraz se nakonec musel přenést ve slavném průvodu za účasti všech lidí z okolí. Vypráví se, že celá cesta z Křébů až do Morkovic byla vysypána travou a kvítím. Teprve poté se křébský obraz Panny Marie přestal stěhovat a na svém novém místě zůstal až do dnešních dnů. Zde se těšil ještě celé devatenácté století velké úctě a mnozí poutníci, kteří dříve chodili na Křéby, se přicházeli k tomuto obrazu modlit i do Morkovic. Během času však tento zvyk zcela pominul. Dnes již málokdo ví, odkud obraz Matky Boží v chrámu sv. Jana Křtitele pochází a jaký pohnutý osud ho provázel.

V roce 2008 se na podnět tehdy nového morkovského faráře P. Josefa Červenky a s přičinění Obecního úřadu v Prasklicích podařilo místo, kde tato památná kaple stávala, znovu zpřístupnit. Nákladem obce Prasklice zde byl vystaven kamenný oltář, na němž je umístěna železná kovaná silueta obrazu Panny Marie Křébské a nad ní mohutný železný kříž. Dne 13. září 2008 bylo, při příležitosti 230 let od posvěcení kaple na Křébech, toto poutní místo slavnostně obnoveno. Po krátké bohoslužbě v Morkovském kostele se slavnostně vyzdobený obraz Panny Marie Křébské, v doprovodu dechové hudby a za přítomnosti kroměřížského děkana P. Josefa Říhy, vydal v procesí na své původní místo na Křébech.

Procesí bylo na kraji obce Prasklice přivítáno místním zastupitelstvem a hasičským sborem. Celý průvod se přesunul k místnímu kostelu, kde proběhla krátká bohoslužba a poté se celé procesí vydalo na Křébský vrch. Po krátkém proslovu starosty a kronikáře obce Prasklice, toto místo posvětil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a všem přítomným požehnal. Následovala poutní mše svatá, kterou odsloužil P.Josef Červenka za účasti dalších pěti duchovních. Obraz Panny Marie Křébské se tak při této příležitosti po 221 letech vrátil na své původní místo. Zde si jej mohlo prohlédnout a vznést k němu své modlitby přes 300 účastníků slavnostní pouti.

Věřme, že se podaří obnovit a udržet zdejší poutní tradice a Křéby se znovu stanou vyhledávaným místem duchovní útěchy a podpory, neboť dědictví našich předků, ať již materiální, či duchovní, je potřebné zachovávat, ctít a dále rozvíjet.

Odkaz: https://nature.hyperlink.cz
 

Křéby, poutní místo a přírodní památka u obce Prasklice

Zajímavosti

Projekty

logo

logo eu 2017

MIKROREGION MORKOVSKO TVOŘÍ 13 OBCÍ

KDE NÁS NAJDETE?